Vážení zákazníci, využijte nejlevnější ceny na trhu od českého výrobce s 28 letou tradicí.

Infolinka (8:00-16:00) 720 827 973
Loading...

Váš nákupný košík je momentálne prázdny.

Přidejte produkty do košíku.

O firmě Purtex

PURTEX s.r.o. - český a slovenský výrobce postelí a klinicky hodnocených matrací

 

Výroba Klecany

 

Výroba Holíč

 

Výroba Česká Skalice

 

ISO_9001_2022.jpg ISO_14001_2022.jpg Politika integrovaného sytému managementu

 

Spoločnosť PURTEX s.r.o., založená v roku 1995, je popredným českým a slovenským výrobcom postelí a klinicky hodnotených matracov, z pojeného ľahčeného polyuretánu (vrátane RE VISCO), viscoelastických výrobkov a spracovateľom polyuretánovej peny.
V našich výrobných závodoch v Zdiboch, Klecanoch, Českej Skalici a Holíči používame najmodernejšie európske technológie.
Okrem PUR matracov vyrábame napríklad pružinové matrace, taštičkové matrace a iné. V našom sortimente nechýbajú ani posteľné rošty, postele z masívu, posteľná bielizeň a anatomicky tvarované vankúše.

Používame výhradne materiály testované a certifikované podľa medzinárodnej normy ÖKO-TEX.
V roku 2005 prebehlo schválenie našich výrobkov v skúšobnom laboratóriu Skúšobného ústavu ľahkého priemyslu, od roku 2006 začalo klinické hodnotenie našich matracov ako zdravotníckeho prostriedku.

Na poťahy matracov používame poťahové materiály až do objemovej hmotnosti 1500g/m2.
Na lepenie jednotlivých dielov matracov používame tavné lepidlá.
Sme držiteľmi certifikátov ISO 9001:2008 a ISO 14001:2005.

Naše výrobky zodpovedajú všetkým právnym požiadavkám na označenie CE, čo znamená, že sa výrobky môžu predávať v rámci celého Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP, 28 členských štátov EÚ a krajiny Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO), ktorými sú Island, Nórsko a Lichnštajnsko).

Označenie dokazuje, že:

  • Výrobca overil, či je daný výrobok v súlade so všetkými príslušnými základnými požiadavkami (napríklad požiadavkami na zdravie a bezpečnosť, alebo na ochranu životného prostredia) stanovenými v príslušných smerniciach.
  • Ak si to vyžadujú príslušné smernice, výrobok skontroloval nezávislý orgán na posudzovaní zhody.

Značka CE osvedčuje zhodu výrobku s právom EÚ a tak umožňuje voľný pohyb našich výrobkov v rámci európskeho trhu.

Společnost PURTEX s.r.o., založená v roce 1995, je předním českým a slovenským výrobcem postelí a klinicky hodnocených matrací , pojeného lehčeného polyurethanu (včetně RE VISCO), viscoelastických výrobků a zpracovatelem polyurethanové pěny.
V našich výrobních závodech ve Zdibech , Klecanech, České Skalici a Holíči používáme nejmodernější evropské technologie.
Kromě PUR matrací vyrábíme například pružinové matrace, taštičkové matrace a jiné. V našem sortimentu nechybí ani postelové rošty, postele z masivu, ložní prádlo a anatomicky tvarované polštáře.

Používáme výhradně materiály testované a certifikované dle mezinárodní normy ÖKO-TEX.
V roce 2005 proběhlo schválení našich výrobků ve zkušební laboratoři Zkušebního ústavu lehkého průmyslu, od roku 2006 započalo klinické hodnocení našich matrací jako zdravotnického prostředku.

Na potahy matrací používáme potahové materiály až do objemové hmotnosti 1500g/m2.
K lepení jednotlivých dílů matrací používáme tavná lepidla.
Jsme držiteli certifikátů ISO 9001:2008 a ISO 14001:2005.

Naše výrobky odpovídají všem právním požadavkům na označení CE, což znamená, že se výrobky můžou prodávat v rámci celého Evropského hospodářského prostoru (EHP, 28 členských států EU a země Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), kterými jsou Island, Norsko a Lichnštejnsko).

Označení dokazuje, že:

  • Výrobce ověřil, zda je daný výrobek v souladu se všemi příslušnými základními požadavky (například požadavky na zdraví a bezpečnost, nebo na ochranu životního  prostředí) stanovenými v příslušných směrnicích.
  • Pokud si to vyžadují příslušné směrnice, výrobek zkontroloval nezávislý subjekt na posuzování shody.

Značka CE osvědčuje shodu výrobku s právem EU a tak umožňuje volný pohyb našich výrobků v rámci evropského trhu.

PURTEX s.r.o., founded in 1995, is a leading Czech and Slovak manufacturer of beds, clinically evaluated mattresses, kitchens, bonded lightweight polyurethane (including RE VISCO), viscoelastic products and polyurethane foam processor
We use the latest European technologies in our production plants in Zdiby, Klecany, Česká Skalica and Holíč.
In addition to PUR mattresses, we also produce spring mattresses, bag and bed mattresses. Our product range also includes solid wood beds, bed linen and anatomically shaped pillows.

We only use tested and certified material according to the international ÖKO-TEX standard.
In 2005, our products were approved by the testing laboratory of the Light Industry Testing Institute, and in 2006, the clinical evaluation of our mattresses as a medical device began.

For mattress covers we use cover materials up to a bulk weight of 1500g/m2.
We use hot melt adhesives to bond the individual parts of the mattress.
We hold ISO 9001:2008 and ISO 14001:2005 certificates.

Our products meet all legal requirements for CE marking, which means that the products can be sold throughout the European Economic Area (EEA, the 28 EU member states and the European Free Trade Association (EFTA) countries of Iceland, Norway and Liechtenstein).

The designation proves that:

  • The manufacturer has verified that the product complies with all relevant essential requirements (for example, health and safety or environmental requirements) set out in the relevant Directives.
  • Where required by the relevant Directives, the product has been checked by an independent conformity assessment body.

The CE mark certifies the conformity of a product with EU law and thus allows the free movement of our products within the European market.

 

 

Contact:

Marie Žaloudková - export/import

e-mail: zaloudkova@purtex.cz

+420 602 337 001

Die Gesellschaft PURTEX s.r.o., gegründet im Jahr 1995, ist ein führender tschechischer und slowakischer Hersteller von Betten, klinisch geprüften Matratzen, Küchen, gebundenem leichten Polyurethan (einschließlich RE VISCO), viskoelastischen Produkten und Polyurethanschaumverarbeitern.
In unseren Produktionswerken in Zdiby, Klecany, Česká Skalica und Holíč setzen wir die neuesten europäischen Technologien ein.
Außer den PUR-Matratzen produzieren wir auch Federkernmatratzen, Taschenmatratzen usw. In unserem Portfolio finden Sie auch Bettrosten, Massivholzbetten, Bettwäsche und anatomisch geformte Kissen.

Wir verwenden nur Materialien, die nach dem internationalen ÖKO-TEX-Standard geprüft und zertifiziert sind.
Im Jahr 2005 wurden unsere Produkte von der Prüfstelle des Prüfinstituts für Leichtindustrie zugelassen, und 2006 begann die klinische Bewertung unserer Matratzen als Medizinprodukt.

Für Matratzenbezüge verwenden wir Bezugsmaterialien bis zu einem Raumgewicht von 1500g/m2.
Zum Verkleben der einzelnen Teile der Matratze verwenden wir Schmelzklebstoffe.
Wir besitzen die Zertifikate ISO 9001:2008 und ISO 14001:2005.

Unsere Produkte erfüllen alle gesetzlichen Anforderungen für die CE-Kennzeichnung, was bedeutet, dass die Produkte im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum (EHP, die 28 EU-Mitgliedstaaten und die ESVO-Länder Island, Norwegen und Liechtenstein) verkauft werden dürfen.

Die Bezeichnung beweist, dass:

  • Der Hersteller hat sich vergewissert, dass das Produkt allen einschlägigen grundlegenden Anforderungen (z. B. Gesundheits- und Sicherheits- oder Umweltanforderungen) entspricht, die in den einschlägigen Richtlinien festgelegt sind.
  • Das Produkt wurde von einer unabhängigen Konformitätsbewertungsstelle geprüft, sofern dies in den einschlägigen Richtlinien vorgesehen ist.

Das CE-Zeichen bescheinigt die Konformität eines Produkts mit dem EU-Recht und ermöglicht somit den freien Verkehr unserer Produkte auf dem europäischen Markt.

 

 

Kontakt:

Marie Žaloudková - export/import

e-mail: zaloudkova@purtex.cz

+420 602 337 001